Parc  Nacional  de  Timanfaya

Aquestes masses de lava, escories, i cendres van sorgir per enormes cràters que es van iniciar en una espectacular erupció, esdevinguda en el segle XVIII, i que ha estat una de les més importants de quantes s'han registrat en el vulcanisme mundial en temps històrics, no sol per l'enorme quantitat de materials llançats sinó també per la seva llarga durada ja que segons fonts documentades, va durar gairebé 6 anys. Ocupa la zona centre-occidental de l'illa, cobrint els materials eruptius una superfície d'uns 200 Km quadrats del total de 805 que té la mateixa

Estas masas de lava, escorias, y cenizas surgieron por enormes cráteres que se iniciaron en una espectacular erupción, acaecida en el siglo XVIII, y que ha sido una de las más importantes de cuantas se han registrado en el vulcanismo mundial en tiempos históricos, no solo por la enorme cantidad de materiales arrojados sino también por su larga duración ya que según fuentes documentadas, duró casi 6 años. Ocupa la zona centro-occidental de la isla, cubriendo los materiales eruptivos una superficie de unos 200 Km. cuadrados del total de 805 que tiene la misma

La calor existent en l'interior de la terra és evident en les demostracions que es fan als visitants

El calor existente en el interior de la tierra es evidente en las demostraciones que se hacen a los visitantes

Mars de lava situats fora del terreny restringit del parc

Mares de lava situados fuera del terreno restringido del parque