TRINIDAD i VALL DE SAN LUÍS

Un lloc que sens dubte tot viatger que visiti Cuba ha de conèixer és la ciutat de Trinidad. Monument Nacional del país, ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO, juntament amb la Vall de San Luís o Valle de los Ingenios situada en els seus voltants. La ciutat es conserva tal com era en l'època de la seva fundació, fa més de quatre segles, formant un magnífic conjunt del més clàssic i inalterat exemple del barroc espanyol a Amèrica. El que en altres llocs s'esforcen per restaurar i que conservar, aquí es troba en el seu estat més pur

Un lugar que sin duda todo viajero que visite Cuba debe conocer es la ciudad de Trinidad. Monumento Nacional del país, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, juntamente con el Valle de San Luís o Valle de los Ingenios situado en sus inmediaciones. La ciudad se conserva tal y como era en la época de su fundación, hace más de cuatro siglos, formando un magnífico conjunto del más clásico e inalterado ejemplo del barroco español en América. Lo que en otros sitios se esfuerzan por restaurar y conservar, aquí se encuentra en su estado más puro

 

Hostal Casa Muñoz

Magnífica i ben conservada casa colonial, construïda a començaments de 1800. Lamentablement no vam poder allotjar-nos en ella per no disposar d'habitacions lliures, però vam ser magníficament atesos per Julio i la seva esposa

Magnífica y bien conservada casa colonial, construida a principios de 1800. Lamentablemente no pudimos alojarnos en ella por no disponer de habitaciones libres, pero fuimos magníficamente atendidos por Julio y su esposa

 

Plaça Major i carrer Rosario

La Plaça Major, també denominada Plaça Central, és un dels espais públics de l'època colonial més ben conservats. Al fons de la mateixa es troba l'església de la Santíssima Trinidad i al costat d'ella (en restauració) el Museu Romàntic

La Plaza Mayor, también denominada Plaza Central, es uno de los espacios públicos de la época colonial mejor conservados. Al fondo de la misma se encuentra la iglesia de la Santísima Trinidad y junto a ella (en restauración) el Museo Romántico

El carrer Rosario destaca per els colors pastís de les façanes de les seves cases, els quals són ressaltats per la magnifica llum natural. Com molts carrers de la població, està empedrada i el seu aspecte és original, però... transitar per elles és un verdader calvari si no s'utilitzen les estretes voreres

La calle Rosario destaca por los colores pastel de las fachadas de sus casas, los cuales son resaltados por la magnifica luz natural. Como muchas calles de la población, está empedrada y su aspecto es original, pero ... transitar por ellas es un verdadero calvario si no se utilizan las estrechas aceras

 

Convent de S. Francisco

La vista de la ciutat des de la seva torre és magnífica, sobretot si coincideix amb la posta de sol. Després de múltiples usos, aquest convent transformat en Museo de la Lucha  contra los Bandidos, il·lustra sobre els combats de les milícies castristes contra les bandes que en la dècada dels 60, dirigides i finançades per la CIA operaven a la propera serra d'Escambray. En el mateix hi ha una vitrina dedicada al comandant Angelito, militar republicà espanyol que pertanyent a l'exercito de la Unió Soviètica, va participar activament en aquests combats

La vista de la ciudad desde su torre es magnífica, sobre todo si coincide con la puesta de sol. Después de múltiples usos, este convento transformado en Museo de la Lucha contra los Bandidos, ilustra sobre los combates de las milicias castristas contra las bandas que en la década de los 60, dirigidas y financiadas por la CIA operaban en la cercana sierra de Escambray. En el mismo hay una vitrina dedicada al comandante Angelito, militar republicano español que perteneciendo al ejercito de la Unión Soviética, participó activamente en esos combates

 

Santeria

A Trinidad abunden els llocs on es practiquen cultes d'origen africà, coneguts per santeria. En aquesta casa-temple es venera Yemayá, que en els cultes se la coneix com l'Oricha de les aigües al Panteó Ioruba, i està fusionada amb la Verge de Regla de la religió catòlica. Quan se la representa en les danses rituals, vesteix de blau i fa girs que semejan remolins d'aigua

En Trinidad abundan los lugares donde se practican cultos de origen africano, conocidos por santería. En esta casa-templo se venera a Yemayá, que en los cultos se la conoce como la Oricha de las aguas en el Panteón Yoruba, y está fusionada con la Virgen de Regla de la religión católica. Cuando se la representa en las danzas rituales, viste de azul y hace giros que semejan remolinos de agua

 

Torre de Manaca Iznaga (Vall de San Luís)

Torre de 47 metres d'altura aixecada el 1835 i utilitzada en la seva època per a la vigilància dels esclaus que conreaven les terres. Des d'ella, s'obté una magnífica panoràmica del Valle de los Ingenios (dita també de San Luis), destacant les antigues dependències on s'allotjaven els esclaus i el residencial edifici dels propietaris

Torre de 47 metros de altura levantada en 1835 y utilizada en su época para la vigilancia de los esclavos que cultivaban las tierras. Desde ella, se obtiene una magnífica panorámica del Valle de los Ingenios (llamado también de San Luis), destacando las antiguas dependencias donde se alojaban los esclavos y el residencial edificio de los propietarios